Entries

Back to entries

Karol Snapko

Name: Karol Snapko

Age: 24

Country: Poland

Glider: Brawo

Glider registration: SP-3333

Competition number (CN): BZ

FAI IGC ranking position: 562

FAI IGC profile